Afronding Regeling Agressieve Dieren (RAD)

Afronding Regeling Agressieve Dieren (RAD)

Nieuws: Afronding Regeling Agressieve Dieren (RAD)

Sinds 1 januari 2009 is de RAD niet meer van kracht. Alle honden die in het kader van de RAD in de opvang zaten, hebben een bestemming gekregen

Geachte Voorzitter,

Hierbij informeer ik uw Kamer over de afronding van de Regeling Agressieve Dieren (RAD) naar aanleiding van de toezegging de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft gedaan in het Algemeen Overleg RAD d.d. 17 december 2008. Met deze brief voldoe ik aan die toezegging.

RAD
Sinds 1 januari 2009 is de RAD niet meer van kracht. Ten tijde van de afschaffing zaten er 200 honden in de opvang die in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) door Dienst Regelingen teruggegeven of getest moesten worden. De uitvoering van de beslissing over de laatste hond van deze 200 honden heeft op 1 februari 2011 plaatsgevonden. Daarmee hebben alle honden die in het kader van de RAD in de opvang zaten een bestemming gekregen en is de RAD afgerond.

Bestemming honden
De uiteindelijke beslissing over de eindbestemming van de honden werd genomen door het OM. In een aantal gevallen ging dit in overleg met Dienst Regelingen wanneer honden in opvang abnormaal gedrag vertoonden. Op deze manier kon bepaald worden welke honden voor een risico-assessment in aanmerking kwamen. Er waren verschillende bestemmingen mogelijk voor de honden, namelijk:

  1. teruggeven aan de eigenaar
  2. herplaatsen
  3. inslapen
Beslissing bestemming
Honden die enkel op uiterlijk in beslag waren genomen en geen abnormaal gedrag vertoonden in de opvang, zijn teruggegeven aan de eigenaar. Wanneer de eigenaar de hond niet terug wilde of kon nemen, er was geen eigenaar bekend of er was bij inbeslagname ook sprake van overtreding van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, is de hond herplaatst na toestemming van het OM. Een aantal honden vertoonden abnormaal gedrag in de opvang en zijn aangeboden voor een risico-assessment om te bepalen of de honden een gevaar voor de samenleving waren. Voor het merendeel van de honden die bij een bijtincident betrokken was, is eveneens een risico-assessment aangevraagd. Wanneer het risico-assessment negatief was of het bijtincident van de hond dusdanig ernstig was, kon het OM de opdracht geven om de hond in te laten slapen. Van de honden waarvan het risico-assessment positief was, kon beslist worden om de honden te laten herplaatsen of terug te geven aan de eigenaar.

In onderstaande tabel wordt het aantal honden per bestemming weergegeven:

Eindbestemming 200 honden
  1. Teruggegeven aan eigenaar 103
  2. Herplaatst 29
  3. Ingeslapen 64
  4. Overleden in opvang 4
  5. Totaal 200


Vier honden zijn in opvang overleden. Het ging om zeer zwakke pups. Tijdlijn Nadat de RAD afgeschaft was, heeft Dienst Regelingen tijd nodig gehad om de honden allemaal een bestemming te geven. Wanneer honden enkel om het uiterlijk in beslaggenomen waren en geen abnormaal gedrag vertoonden zijn deze op een zo kort mogelijke termijn aan eigenaren terug gegeven of herplaatst. De overige honden hebben langer moeten wachten op hun bestemming. Dit werd veroorzaakt doordat een risico-assessment speciaal ontwikkeld moest worden om de honden te testen. In 2009 heeft ±90% van de 200 honden een bestemming gekregen. De laatste 10% moest wachten op een uitspraak van de rechter of moest een resocialisatieproces ondergaan alvorens terug in de samenleving te worden geplaatst.

Hoogachtend,

dr. Henk Bleker
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

bron:rijksoverheid